Auteur: jordy

SMOEL De Samenwerking Monitor Op Eén Lijn ‘SMOEL’1 is het begeleidend onderzoek voor het ZonMw programma ‘Op één Lijn’. SMOEL probeert er achter te komen hoe de samenwerking en organisatieontwikkeling in de eerstelijn tot stand komt. Producten: Spiegelmethode voor samenwerkende organisaties Centraal staat tijdens deze bijeenkomst het proces van...

Eind 2014 heeft het Jan van Es Instituut in opdracht van Achmea een 0-meting uitgevoerd naar de stand van zaken wat betreft niveaus van samenwerking bij VSV’s in Nederland, op basis van het document ‘Niveaus van samenwerking binnen een verloskundig samenwerkingsverband’ zoals geformuleerd door het...

Geboortecentra in Nederland zijn een prima plek om te bevallen. De uitkomsten van de bevalling voor moeder en kind, de waardering van vrouwen met een geplande geboorte in een geboortecentrum en de kosten zijn vergelijkbaar met een geplande poliklinische bevalling. Hoewel de geboortecentra in Nederland...

Inleiding Om de kwaliteit van zorg, de ervaren gezondheid en de zorgkosten in goede balans te houden, is het in Nederland noodzakelijk om steeds meer in te zetten op populatiemanagement. Populatiemanagement houdt in dat er gerichte zorg wordt verleend aan gespecificeerde groepen patiënten of zelfs aan...

Inleiding Bij de zorg voor patiënten met de chronische aandoening COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ligt naast de gangbare medische zorg steeds meer nadruk op zelfmanagement. Onderzoek laat zien dat er sterke aanwijzingen zijn dat zelfmanagement een positief effect heeft op 1) het verbeteren van zorg...

Inleiding De afgelopen jaren is vanuit het werkveld een behoefte c.q. probleem gesignaleerd dat het voor initiatiefnemers uit de zorg lastig is om randvoorwaarden te identificeren en in beeld te houden voor een succesvol project in de eerste lijn zorgsector. Daarnaast blijkt het lastig voor samenwerkingsverbanden...

Ruim een kwart van alle verloskundige samenwerkingsverbanden heeft tussen 2013 en 2015 deelgenomen aan de VSV-Carrousel waarbij de VSV-Integratiemeter is afgenomen (zie p. 32 in TvV 2014-02 ). Tijdens de bijeenkomsten werd naast informatie over integrale zorg en de financiële en organisatorische consequenties ervan, aan de hand...

Doel  De wijze waarop een wijkverpleegkundige het meest effectief kan worden ingebed binnen een organisatie is nog niet uitgekristalliseerd. Door onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van de wijkverpleegkundige zal inzicht worden verkregen in: De effectiviteit van de aansturing en inbedding van de wijkverpleegkundige in de...

In december 2016 is het Jan van Es Instituut gestart met de voorbereidingen voor de monitoring en evaluatie van een pilot van een Verloskundig SamenwerkingsVerband. Het VSV is 1 januari 2017 gestart met de implementatie van een aantal adviezen van het Stuurgroep rapport “Een goed Begin”....