Leer van elkaar: subsidieoproep ondersteuning integrale ouderenzorg

In het begin van dit jaar hebben wij, samen met QConsultzorg, een oproep gedaan aan netwerken ouderenzorg om samen met ons een lerend netwerk van lokale netwerken ouderenzorg te maken. Dat heeft geresulteerd in 4 gehonoreerde  en 2 afgewezen subsidieverzoeken. Deze netwerken bevinden zich allen in een ‘starters’ fase. Alle 6 de netwerken (dus inclusief de 2 afgewezen netwerken) die samen met ons een aanvraag hebben ingediend gaan verder met ons in gesprek om het lerend netwerk op te zetten.

Voor fase 2-netwerken, netwerken ouderenzorg die al enige tijd bestaan en verder willen professionaliseren, is eind april samen met ons één netwerk aangemeld en gehonoreerd. Het Jan van Es Instituut heeft daar in samenwerking met het LUMC de rol van actie-onderzoeker.

In het najaar worden deze subsidierondes nogmaals open gesteld. Bent u ook geïnteresseerd in het professionaliseren van uw netwerk samen met andere netwerken? Samen met QConsultzorg kunnen we u verder ondersteunen, stuur dan een e-mail naar info@jvei.nl en we nemen contact met u op.

Hieronder de brief van begin 2019

Beste..

Ik breng dit bericht bij u onder de aandacht, omdat in verschillende regio’s integrale ouderenzorg wordt ontwikkeld. Vanuit Jan van Es Instituut en Q-Consult kwamen we deze subsidie tegen bij ZonMw die wellicht interessant is voor u om een extra boost te geven aan deze ontwikkeling. De gelden (en het aanspraak maken erop) blijken namelijk veelal een probleem te zijn om dit soort initiatieven daadwerkelijk goed van de grond te krijgen alsmede de aansturing en coördinatie van dit soort trajecten.

Wat is de subsidie?

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft een nieuwe subsidieoproep opengesteld: ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’. Met deze subsidie kunnen netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen samen met een extern adviseur het netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Zodat ouderen met de juiste hulp langer thuis kunnen blijven wonen. De subsidie van €17.500 wordt verstrekt voor het bekostigen van een extern adviseur.

Wat kunnen wij u hierin bieden?

Q-Consult en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Q-Consult heeft daarbij veel kennis van de ouderenzorg alsmede het lerend vermogen van netwerken, het Jan van Es Instituut kenmerkt zich met name door haar eerstelijns kennis en netwerkzorg. Hierdoor hebben wij een goede aanvulling op elkaar en werken wij al langere tijd intensief op diverse thema’s samen, waaronder ouderenzorg.

Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

Hoe maak ik aanspraak op de subsidie?

Indien u wilt participeren als één van de partijen in dit lerende netwerk, zouden wij graag met u hierover verder praten. Bij genoeg participanten, dragen wij, samen met u zorg voor de aanvraag van de subsidie. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u hier:   https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i-opengesteld/.

 

Wij geloven in integratie van zorg en welzijn in de regio’s om uiteindelijk te komen tot een gezondere populatie! Mocht u vrijblijvend met ons willen afspraken hoe wij een dergelijk traject voor ons zien, horen wij dat graag (info@jvei.nl).

 

Met vriendelijke groet,

 

Nienke Bults en Marc Bruijnzeels