Het Jan van Es instituut begeleidt de eerste lijn naar meer integrale zorg

LEIDERSCHAP IN DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

Leiding en sturing geven aan organisaties in een dynamische context vraagt om inzicht in omgevingsanalyses, strategische positionering en het vermogen tot voortdurend veranderen. Uit de literatuur en ervaring weten we dat het klassieke professionele leiderschap niet meer past in onze veranderende wereld. Om succesvol een hybride organisatie met verschillende aangesloten disciplines te kunnen besturen is transformatief leiderschap vereist.

Lees meer

NIEUWS

Eén regionale huisartsenorganisatie, flexibel en responsief, is een nabij toekomstperspectief. Deze beweging is reeds in gang gezet.

Lees meer

Mijlpaal: Actief in meer dan 10 regio’s op weg naar populatiegerichte zorg

Het aantal ‘kennisadvies’-trajecten betreffende regionale samenwerking waar het Jan van Es Instituut bij betrokken is, is opgelopen tot meer dan 10. Vanuit haar kennispropositie ondersteunt het JVEI op strategisch niveau de bestuurders en projectmanagement in de regio.

Lees meer

Apothekers

In samenwerking met de KNMP de bestuurdersleergang.

Huisartsen en eerstelijns professionals

Een open leergang gericht op leiderschap en bestuur.

Eerstelijns organisaties

Een in-company gericht op regionalisering en multidisciplinariteit.

Het Jan van Es Instituut is een onafhankelijk expertisecentrum dat een brug slaat tussen wetenschap en praktijk. Wij richten ons op het continu verzamelen, verrijken en verspreiden van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over de organisatie van de geïntegreerde eerstelijns- en wijkgerichte gezondheidszorg. Doel is het bereiken van een betere samenhang in de zorg, met het oog op het verkrijgen van betere uitkomsten voor burger, professional en samenleving.

Dubbele vergrijzing. Personeelstekort. Een gefragmenteerd zorgsysteem. Met als gevolgde toenemende werkdruk in de eerstelijn. De zorgwereld staat in de 21e eeuw voor flinke uitdagingen. De huidige inrichting van de zorg biedt onvoldoende antwoorden op deze problemen. Het Jan van Es Instituut gelooft dat een sterke, regionaal georganiseerde eerste lijn de noodzakelijke basis is voor een duurzame gezondheidszorg. Lees meer…

De huidige ontwikkelingen in en om de eerstelijn vragen om een omslag in denken. Meer waardegedreven zorg in plaats van de focus op volume. De ziekte staat niet meer centraal, maar de mens met al zijn uitdagingen in de specifieke context. Aandacht voor verschillen in plaats van standaard gedreven zorgverlening. Netwerkzorg als vervolg op de succesvolle ketenzorgbenadering. De mogelijkheden om meer data gestuurd te organiseren nemen toe en lijken wenselijk. Wat zijn dan de juiste interventies om vloeiend door het sociaal domein, eerste lijn en specialistische zorg te realiseren?  En hoe doe je dat dan allemaal tegelijkertijd in het huidige gefragmenteerde zorgveld.

Voor deze uitdagingen worden nationaal en internationaal de principes van Populatie Gerichte Zorg (“Population Health Management”) ingezet. Hierbij is aandacht voor wat doe ik op welk schaalniveau zeer van belang en is het optuigen van een lerend netwerk op basis van meten en monitoren cruciaal.

Het Jan van Es Instituut biedt u de mogelijkheid om aan te haken bij deze ontwikkelingen. Door middel van een kenniscarrousel van 8 bijeenkomsten wordt u over de verschillende elementen die cruciaal zijn voor een populatiegerichte zorgaanpak bijgepraat door experts, gaat u aan de slag met (eigen) voorbeelden en reflecteert u op het geleerde in de groep onder leiding van experts.

Interesse? Klik dan op deze link. 

In welke fase zit uw organisatie?

Welke positie binnen de gezondheidszorg heeft uw organisatie? En waar zou u uiteindelijk binnen de eerstelijn en de regio naartoe willen? Vanuit ons onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde kenniscentrum adviseert het Jan van Es Instituut u om vanuit de huidige situatie de volgende stappen te zetten. Centraal daarbij staat in welke fase in de ontwikkeling van eerstelijnsorganisaties uw praktijk zich nu bevindt. Samen bepalen we uw realistische doelen en op welke manier en termijn u deze het beste kunt bereiken.

Vul  hier de QUICK SCAN REGIONALISERING EERSTE LIJN  in. Ontvang uw positie en mogelijke ondersteuning van het Jan van Es Instituut in uw e-mail Op deze wijze ondersteunen wij u op maat op weg naar een populatiegerichte, integrale en regionaal georganiseerde eerstelijnsorganisatie

Om samenwerking in een complexe gezondheidszorgomgeving in haar maatschappelijke context te stimuleren en te borgen is het creëren van (onderlinge) flexibele netwerken een beproefd model. Voor de versnipperde eerste lijn met haar vele zelfstandige professionals en organisaties ligt een gefaseerde step bij step aanpak voor de hand.

Het Jan van Es Instituut onderscheidt 4 fasen van het netwerk van een eerstelijnsorganisatie met de volgende kenmerken:

1. Het adhoc-netwerk

 • Separate organisaties
 • Geen gezamenlijke visie
 • Incidenteel overleg

2.Samenwerkende organisaties

 • Cultuur van samen optrekken vanuit één visie
 • Structureel overleg in netwerk en afzonderlijke organisaties
 • Onduidelijke besluitvormingsstructuur

3. Regionaal eerstelijnsorganisatie

 • Eén aanspreekbare eenheid in de regio
 • Juridische entiteit
 • Volwassen governance structuur

4. Accountable eerstelijnsorgnisatie

 • Doelstelling is populatiegericht
 • Verantwoordelijke voor kwaliteit en kosten
 • Integraal contract met zorgverzekeraar

Fase 1

 1. Hoe regionaliseren?
 2. Creëren van beweging in de eigen (huis)artsenorganisatie.
 3. Digitaal inspiratieplein ingericht voor de organisatie.
 4. Witte rook dagen

Fase 2

 1. Hoe goed is uw bestuur
 2. Effectief besturen voor actieve huisartsen
 3. Veranderen in een dynamische huisartsen omgeving
 4. Leiderschap in een veranderde omgeving

Fase 3

 1. Werken aan samenwerken
 2. Risicostratificatie en kennisadvies
 3. Inspiratiesessies en kennisvergaren

Fase 4

 1. Accountable huisartsenorganisatie
 2. Kwaliteit en kosten
 3. Integraal contract met zorgverzekeraar