KUNST VAN HET SUCCESVOL IMPLEMENTEREN

Inleiding
De afgelopen jaren is vanuit het werkveld een behoefte c.q. probleem gesignaleerd dat het voor initiatiefnemers uit de zorg lastig is om randvoorwaarden te identificeren en in beeld te houden voor een succesvol project in de eerste lijn zorgsector. Daarnaast blijkt het lastig voor samenwerkingsverbanden in de eerste lijn om volgens het Triple Aim (gelijktijdig behalen van een betere ervaren kwaliteit van zorg, betere gezondheid en lagere kosten) gedachtegoed te werken, aangezien projecten te weinig in staat blijken te zijn om hun eigen voortgang en behaalde doelen te monitoren. Dit terwijl Triple Aim een belangrijke randvoorwaarde is voor een duurzaam en succesvol project. Samenwerking en integratie zijn noodzakelijk voor een succesvolle Triple Aim aanpak.

Om deze redenen wordt in opdracht van ZonMw een instrumentarium ontwikkeld en gerealiseerd. Het instrumentarium wordt ontwikkeld op basis van theorieën van population management, het JVEI Regenboogmodel en Triple Aim. Er wordt een pilot uitgevoerd bij vier “Op één lijn” praktijkprojecten (Velp, Scheveningen, Emmen en Weststellingwerf) waarin specifieke interventies zijn ontwikkeld voor ouderen in een extramurale setting.

Doel
Het doel is het ontwikkelen en realiseren van een online instrumentarium waarmee systematisch kan worden vastgesteld of een interventie geschikt is voor een bredere toepassing in een regio of setting. Dit instrumentarium dient een overzicht te geven van alle randvoorwaarden waar een project moet voldoen, geeft inzicht in welke randvoorwaarden onvoldoende ontwikkeld zijn en adviseert projectteams

Voor vragen kunt u terecht bij
Nelleke Noordzij
E-mail: n.noordzij@jvei.nl