Bestuurdersopleiding voor apothekers

Regionaal besturen in een veranderende eerstelijnsgezondheidszorg

Wegens de succesvolle eerdere leergangen van 2021 en 2022, hebben KNMP en het Jan van Es Instituut besloten deze leergangen nogmaals aan te bieden.

Leiderschap in de veranderende eerstelijnsgezondheidszorg omgeving

In deze leergang krijgt u een beeld van de eerstelijnsgezondheidszorg (eerste lijn) en de omgeving waarin zij acteert. Deze leergang is geschikt voor mensen die inzicht willen krijgen in de dynamiek in en rond de eerste lijn. In het regeerakkoord is de positie en belang van een sterke eerst lijn bekrachtigd en de verwachting is dat dit ook in het volgende regeerakkoord bevestigd zal worden. De consultatienotitie Zorg voor de Toekomst (december 2020) wijst in deze richting. Om aan deze verwachting te kunnen voldoen organiseert de eerste lijn zich intensief om voldoende organisatie- en bestuurskracht te genereren. In eerste instantie zijn regionale initiatieven in gang gezet door huisartsenorganisaties. In toenemend mate wordt ook van de apothekers op regionaal en wijkniveau een bestuurlijke rol gevraagd. De eerste multidisciplinaire regionale organisaties zijn inmiddels opgericht. Soms worden apothekers betrokken bij het opzetten van zo’n multidisciplinaire organisatie, soms kunnen zij participeren in een bestaande organisatie.

Wat houdt deze leergang in? 

Leiding en sturing geven aan organisaties in een dynamische context (regio-organisaties, KNMP, WSO e.d.) vraagt om inzicht in omgevingsanalyses, strategische positionering en het vermogen tot voortdurend veranderen. Uit de literatuur en ervaring weten we dat het klassieke professionele leiderschap niet meer past in onze veranderende wereld. Om succesvol een hybride organisatie met verschillende aangesloten disciplines te kunnen besturen zijn transformatieve competenties vereist.

Onderwijsconcept 

Transformatief onderwijs kenmerkt zich door het in staat zijn om een verscheidenheid aan perspectieven en waarden te herkennen en hier mee om te gaan. In en rond de hybride organisaties zijn deze volop aanwezig. Transformatief besturen richt zich op verandering, waarbij de bestuurder de juiste randvoorwaarden voor de verandering organiseert. Dat leidt tot een beter resultaat op de lange termijn, maar vraagt meer van de leidinggevende. Met een transformationele stijl spreekt een bestuurder de intrinsieke motivatie aan.

In deze meerdaagse leergang is deze visie op besturen vertaald in een onderwijskundig concept. Ieder onderwerp wordt vanuit meerdere perspectieven benaderd. Aan het einde van de leergang weet u hoe u transformatieve competenties toe kunt passen, u kunt verschillende perspectieven analyseren, expliciteren en u weet hoe u kunt anticiperen.

Voor wie? 

Apothekers, lid van de KNMP, met bestuurlijke taken, interesses of ervaring, in de regionale apothekerscollectiviteiten die zich via een ontwikkelingstraject willen ontwikkelen op het gebied van effectief transformatief besturen. U bent werkzaam in een apotheek, regionale apothekerscoöperatie of branche- of koepelorganisatie in de farmacie.

Werkvormen 

De leergang omvat 4 dagen van 9.00-16.30 uur.

Elke dag kent eenzelfde opbouw waarin kennissessies worden gevolgd door verdiepingssessies in de groep. Aansluitend worden vaardigheden getraind en de dag wordt afgesloten met een supervisiebijeenkomst over de individuele en gemeenschappelijke houding van de bestuurders ten aanzien van het specifieke onderwerp van de dag. Hierdoor kunnen de deelnemers de geleerde kennis direct toepassen op de eigen praktijk.

Ter voorbereiding van de dagen wordt literatuur en kennisclips aangeboden.

Programmaleiding 

De programmaleiding is in handen van Marc Bruijnzeels. Dr. Marc Bruijnzeels is directeur Jan van Es Instituut & Associate professor bij het LUMC. De organisatie van de leergang is in handen van Immie Boomgaardt.

Opbouw van het programma 

Dag 1. Ontwikkelingen in de eerstelijnszorg/ farmacie.  

Bij dit thema worden de volgende invalshoeken aan de orde gesteld: (Inter)nationale ontwikkelingen en de wijze waarop de keyspelers als zorgverzekeraars en zorgaanbieders hier – ook in de onderstroom – op anticiperen. Inhoudelijke ontwikkelingen (population health management), strategische ontwikkelingen (regionalisering en samenwerkingsarrangementen) en ontwikkelingen in de farmaceutische zorg komen aan de orde. De huidige ontwikkelingen worden kritisch beschouwd met specifieke aandacht voor de eigen normen in de context van ontwikkelingen in de eerstelijn. Met de gastdocenten worden de relaties en effecten geëxpliciteerd waarbij gebruik gemaakt wordt van het handvest van de apotheker.

Dag 2. Goed Besturen.

Apothekersorganisaties dienen een steeds grotere rol te spelen in het inrichten van (multidisciplinaire) regionale zorgconcepten. Samenwerkingsverbanden, netwerkarrangementen of fusies brengen nieuwe besturingsvraagstukken met zich mee. Dat vraagt om een duidelijke interne besturing van het apothekersnetwerk. Van bestuurders wordt verwacht dat men instrumenteel vaardig bent om te  besturen en diverse vergadertechnieken kunt hanteren. Tevens wat de rol van de bestuurder en het bestuur is waarbij gebruik gemaakt wordt van de checks and balances in organisaties en in de regio. De Good Governancecode en verschillende besturingsmodellen worden met u besproken.

Dag 3. Leiden of lijden?

Met een ambitie om een bijdrage te leveren aan de recente en toekomstige ontwikkelingen is zelfkennis van grote waarde. Juist in transformatie leiderschap is het kunnen reflecteren en de ander doorgronden een van de succesfactoren. Door middel van een feedback-instrument maken de deelnemers vooraf een zelfbeoordeling. Deze zelfreflectie wordt vervolgens vertaald naar het handelen in concrete situaties. Zo krijgt de deelnemer inzicht in de eigen competenties en werkstijlen en leert deze effectief in te zetten.

Dag 4. Samenwerken in en met de omgeving.

Het veranderende zorglandschap vraagt om samenwerking van verschillende domeinen. Partijen zoeken deze samenwerking op in netwerkstructuren en samenwerkingsprojecten. Domein overstijgende samenwerking brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. De uitgangspunten van het 5-lenzenmodel van John Bell en het Regenboogmodel van geïntegreerde zorg staand centraal We gaan in op netwerktheorieën en stakeholdersanalyse. Belangen en resources blijken belangrijke beïnvloedende factoren te zijn voor het realiseren van een succesvolle samenwerking. Diverse onderhandelingstactieken kunnen daarvoor worden ingezet.

Praktische informatie

Data

De scholingsdata voor de leergang zijn:

  1. woensdag 13 september 2023
  2. vrijdag 13 oktober 2023
  3. woensdag 15 november 2023
  4. woensdag 6 december 2023

 

Kosten

Deze leergang kunt u volgen voor het gereduceerde tarief van €750,00 (BTW-vrij), als gevolg van een subsidie van de KNMP. Dit is inclusief studiemateriaal, deelname certificaat en maaltijden. Hiervoor ontvangt u een factuur voor aanvang van de cursus. 

 

Locatie

De leergangen vinden plaats op:

Landgoed Groot Zonneoord

Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.