Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief november 2019

4 november 2019

Dubbele vergrijzing. Personeelstekort. Een gefragmenteerd zorgsysteem. Met als gevolg de toenemende werkdruk in de eerstelijn. De zorgwereld staat in de 21e eeuw voor flinke uitdagingen. De huidige inrichting van de zorg biedt onvoldoende antwoorden op deze problemen. Het Jan van Es Instituut gelooft dat een sterke, regionaal georganiseerde eerste lijn de noodzakelijke basis is voor een duurzame gezondheidszorg. De juiste vorm daarbij is afhankelijk van vele factoren en waarschijnlijk contextafhankelijk.

Wij helpen u door samen de stappen te zetten naar een regionale huisartsenorganisatie. Door middel van onze activiteiten als onderzoek, scholing en kennisadvies. Zo kunt u bijdragen aan een efficiënte toekomstbestendige gezondheidszorg in uw eigen regio.In deze nieuwsbrief willen we een aantal van onze scholingsactiviteiten onder de aandacht brengen waaraan u dit jaar nog deel kunt nemen.

Kenniscarrousel Populatiegerichte zorg
De huidige ontwikkelingen rond de eerstelijnszorg vragen om een omslag in denken. Meer waarde gedreven zorg in plaats van de focus op volume. De ziekte staat niet meer centraal, maar de mens met al zijn uitdagingen in de specifieke context. Aandacht voor verschillen in plaats van standaard gedreven zorgverlening. Netwerkzorg als vervolg op de succesvolle ketenzorgbenadering. De mogelijkheden om meer data gestuurd te organiseren nemen toe en lijken wenselijk.
Wat zijn dan de juiste interventies om vloeiend in het sociaal domein, eerste lijn en specialistische zorg te implementeren? En hoe doe je dat dan allemaal tegelijkertijd in het huidige gefragmenteerde zorgveld.
Voor deze uitdagingen worden nationaal en internationaal de principes van Populatie Gerichte Zorg (“Population Health Management”) ingezet. Hierbij is aandacht voor wat doe ik op welk schaalniveau zeer van belang en is het optuigen van een lerend netwerk op basis van meten en monitoren cruciaal.
Het Jan van Es Instituut biedt u de mogelijkheid om aan te haken bij deze ontwikkelingen. Door middel van een kenniscarrousel van 8 bijeenkomsten wordt u over de verschillende elementen die cruciaal zijn voor een populatiegerichte zorgaanpak bijgepraat door experts, gaat u aan de slag met (eigen) voorbeelden en reflecteert u op het geleerde in de groep onder leiding van experts.
De eerste volgende bijeenkomsten staan gepland op 19 november over netwerkvorming en 17 december over integrale bekostiging. Ook in het nieuwe jaar staan de data al vast. Heeft u interesse? Op onze website kunt u meer informatie vinden.
Leiderschap in de veranderende eerstelijns gezondheidszorg
De verwachting van de maatschappij in de eerstelijnsgezondheidszorg blijft onverminderd hoog. Het eerstelijnsakkoord van juli 2013 is vertaald naar O&I bekostiging. De gevolgen daarvan worden nu langzaam zichtbaar in de inkoopvoorwaarden. Om aan de verwachting te kunnen voldoen organiseert de eerste lijn zich intensief om voldoende organisatie- en bestuurskracht te generen. Dit is nodig om deze ontwikkelingen in te bedden op wijk- en regionaalniveau: verbeteren waar nodig en behouden wat goed is.
Leiding en sturing geven aan organisaties in deze dynamiek vraagt om inzichten in interne en externe omgevingsanalyses, strategische positionering en het vermogen tot voortdurende veranderen. Uit de literatuur weten we dat het klassieke professionele leiderschap dan onvoldoende is om succesvol als bestuurder te kunnen optreden. Voor hybride organisaties als eerstelijnsorganisaties is meer nodig. Er is transformatief leiderschap vereist.
Vanaf 12 en 13 december organiseren we een tweedaagse leergang van vier blokken waarin we deze visie op leiderschap vertalen in een onderwijskundig concept. Ieder onderwerp krijgt u vanuit meerdere perspectieven aangeboden. Zo leert u deze te analyseren, te expliciteren en te anticiperen.Meer informatie over deze leergang vindt u op onze website.

Workshop Positioneren Kaderapothekers

In de praktijk wordt binnen een aantal regionale apothekersgroepen sinds enige tijd invulling gegeven aan zoals ze het zelf noemen “kaderapothekers”. Uit een korte enquête onder alle apothekersgroepen blijkt dat er ca. 40 openbaar apothekers zichzelf kaderapotheker noemen en daarnaast dat er bij een aantal groepen behoefte bestaat om hiermee (op korte termijn) te starten. Ook blijkt er een grote scholingsbehoefte onder de openbaar apothekers die zich ontwikkelen naar of werkzaam zijn als `kaderapotheker`.
Naast de behoefte aan inhoudelijke scholing op bepaalde zorggebieden heeft de kaderapotheek ook behoefte aan een scholing die te maken heeft met de regionalisering van de eerstelijnszorg die momenteel plaats vindt. Apothekers zijn steeds vaker betrokken bij dergelijke initiatieven.Naar aanleiding van bovengenoemde behoefte organiseren we de workshop Positioneren Kaderapothekers. Er zijn nog plekken beschikbaar op 11 november (Den Haag) en 6 december (Eindhoven). Zwolle (29 november) zit al vol. Meer informatie vindt u op onze website.Wij hopen u te ontmoeten op één van onze scholingsactiviteiten! Mocht u vragen hebben over onze activiteiten info@jvei.nl.

Wetenschapsweetje: Lessen uit Spanje over Populatiegerichte Zorg
Om succesvol te zijn in de regio heb je minimaal de volgende 5 ingrediënten nodig: intersectoreale samenwerking op strategisch niveau inclusief burger engagement; een integrator; focus op preventie en gedrag; geïntegreerd informatiesysteem en duurzame bekostiging en financiering. Meer lezen? Klik hier.