Therapietrouw bij COPD en Astma patiënten

Therapietrouw bij COPD en Astma patiënten

Opgelucht Ademhalen

De groep COPD/ Astma patiënten neemt toe. Vaak zijn deze patiënten afhankelijk van medicatie. De mate waarin patiënten kunnen omgaan met hun ziekte (coping) en daarbij ook het voorgeschreven medicatiegebruik hanteren (medicamenteuze therapietrouw), verschilt.

Het geven van voorlichting en overdragen van kennis is een belangrijk onderdeel van de COPD/ Astma- behandeling welke zich naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, ook met nadruk richt op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement vermogen. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden. We constateren een duidelijke trend de begeleiding tevens te richten op de communicatie met patiënt door deze via een open wijze van communiceren mee te laten beslissen over de behandeling. Deze communicatie gericht op zelfmanagement lijkt belangrijk te zijn voor de therapietrouw.

In maart 2011 is de pilot Therapietrouw Astma & COPD gestart in vier gezondheidscentra/ huisartspraktijken in Nederland. De pilot heeft een looptijd tot maart 2013. Deze pilot is een initiatief van een consortium van AstraZeneca, Bohringer Ingelheim, Pfizer, Glaxo Smith Kline en Achmea.

Met behulp van een Randomised Controlled Trial (RCT) wordt de mate van verandering van kennis- en vaardighedenniveau, zelfmanagement en communicatie in relatie tot de mate van therapietrouw en kwaliteit van leven bepaald.

Doel onderzoek:

Door een geïntegreerde aanpak betreft het geven van voorlichtingsactiviteiten aan COPD/ Astma patiënten en hun zorgverleners, wordt onderzocht welke effecten dit heeft op de medicatie therapietrouw. De voorlichtingsactiviteiten zullen op 3 speerpunten berusten namelijk:

  1. Het vergroten van kennis en vaardigheden betreft de medisch-technische handelingen omtrent COPD/ Astma medicatie
  2. Vergroten van het zelfmanagement vermogen van de patiënt
  3. Optimaliseren van de communicatieve interactie tussen patiënt en zorgverlener

Aangezien de zorg voor COPD/Astma patiënten teamwork van meerdere disciplines betreft, verwachten wij dat de cultuur en structuur van samenwerking van de hulpverleners onderling en met de patiënt een belangrijke modificerende factor is voor het te verwachten effect.

De onderzoekspopulatie bestaat uit patiënten met een diagnose Astma of COPD, die langdurig luchtwegmedicatie gebruiken en hun zorgverleners.

Resultaten:

De trainingsbijeenkomsten voor patiënten en zorgverleners zijn voor drie alle vier gezondheidscentra gerealiseerd. Daarnaast is er een tweede cohort gestart waar de patiëntenbijeenkomsten reeds gevolgd zijn. De nulmetingen zijn afgerond en bij twee gezondheidscentra ook de halfjaarlijkse metingen. Het project zal naar verwachting in maart 2013 afgerond worden.

Meer informatie: 

Neem contact op met Chantal Hillebregt, Onderzoeker, c.hillebregt@jvei.nl of 06 – 23 73 86 85