POLYFARMACIE/MEDICATIEREVIEWS IN DE KETENZORG

Doel

Een eerstelijnsorganisatie is door de zorgverzekeraar uitgedaagd om een businesscase voor medicatie op te stellen om afspraken over de farmaceutische zorgverlening te maken. Het JVEI stelt samen met de eerstelijnsorganisatie deze businesscase op.

Korte omschrijving activiteiten

Het JVEI heeft een plan van aanpak opgesteld, bestaande uit 8 stappen.

  1. Besparingspotentieel bepalen.
    • Wetenschappelijke exercitie op basis van aantal reviews, grijze literatuur in Nederland en daarbuiten, ervaringen elders in Nederland (medication review, therapietrouwverbetering en substitutie)
  2. Besparingspotentieel op kokatie (in samenspraak met de professionals)

A.Welke patiëntgroep/medicatiegroepen/wat zijn de hardlopers.

  • Zie vanuit de HARM studie
  • Zie vanuit bestaande buca’s (gericht op substitutie van specialite naar generiek)
  • Denk heel goed na waar de risico’s zitten (meer dan 4 aandoeningen, meer dan 10 geneesmiddelen, kwetsbaar) Interessant is om daar het risico op adverse outcomes in de toekomst te voorspellen.

B. Omvang bepalen

C. Huidige status (0-meting)

D. Mogelijke effecten (in %) op diverse aspecten in de keten: direct op farmaciekosten, voorkomen van medicatiegerelateerde opnames

E. Potentieel

3. Uitrekenen besparingspotentieel

a. Op basis van p*q voor de diverse zorgonderdelen.

  •                   Noodzakelijk zijn de AIS gegevens
  •                   Zie daarvoor de andere buca’s

4.   Diverse interventiemogelijkheden bepalen en potentieel effect daarvan op basis van wetenschappelijke exercitie (zie 1). Verschillende mogelijkheden: therapietrouw, subst, medication reviews, optimalisatie uitgifteproces (checks bij 1e en 2e uitgifte)

5. Keuze interventie in samenspraak met de professionals

6. Doorrekenen in diverse scenario’s, incl. sensitiviteitsanalyse (spelen met de parameters)

7. Implementatiestrategie in de regio: op welke wijze krijgen we ook daadwerkelijk de effecten die we beogen in Zoetermeer in het handelen.

8. Risicomanagement: kort cyclisch evalueren met de PDCA cyclus om de beoogde en niet beoogde effecten snel te kunnen monitoren. Bijstellen is dan geboden.

Verwachte resultaten

Het traject is op 1 november gestart en zal naar verwachting binnen enkele maanden zijn afgerond met het opleveren van de businesscase.

Verantwoordelijke binnen JVEI

Marc Bruijnzeels