Klachtregeling Scholing

De Klachtenregeling Scholing van het Jan van Es Instituut, hierna te noemen JVEI, is vastgesteld door de Raad van Toezicht van het JVEI op 23 mei 2011.

JVEI Klachtenregeling Scholing

De Klachtenregeling Scholing geldt voor deelnemers aan scholingen die georganiseerd door of onder verantwoordelijkheid van het JVEI worden aangeboden.

I. Inleiding

Het JVEI vindt het belangrijk dat door of onder verantwoordelijkheid van het JVEI aangeboden scholing kwalitatief goed is en naar behoren verloopt. Indien u als deelnemer niet tevreden bent over deze scholing dan kunt u een klacht indienen bij het JVEI.

De behandeling van klachten heeft een tweeledig doel: enerzijds het oplossen van de klacht van klager, anderzijds het verbeteren van door of onder verantwoordelijkheid van het JVEI aangeboden scholing.

Ten behoeve van het verbeteren van de door het JVEI aangeboden scholing zal in het JVEI jaarverslag worden vermeld hoeveel klachten zijn ingediend, wat de aard is van die klachten en welke aanpassingen als gevolg daarvan zijn gedaan.

II. Definities

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Bezwaar het schriftelijk bezwaar van Klager tegen de uitkomst van de klachtenbehandeling;
 • Deelnemer de deelnemer aan door of onder verantwoordelijkheid van het JVEI aangeboden Scholing;
 • Bestuurder de bestuurder van het JVEI;
 • JVEI het Jan van Es Instituut;
 • Klacht iedere schriftelijke vorm van uiting van ontevredenheid van een Deelnemer over de Scholing, die is ontvangen door het JVEI;
 • Klager de Deelnemer die een klacht over de Scholing bij het JVEI heeft ingediend; Officemanager de Officemanager van het JVEI;
 • RvT de Raad van Toezicht van het JVEI;
 • Scholing de door of onder verantwoordelijkheid het JVEI aangeboden Scholing.

III. Procedure

A. Indienen Klacht

Een Klacht dient schriftelijk via de post of via e-mail bij de Officemanager te worden ingediend. De Klacht moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

 1. Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de Klager
 2. Vermelding van de naam van de Scholing, alsmede de datum waarop de Scholing is gevolgd.
 3. Een duidelijke omschrijving van de Klacht.

B. Behandeling Klacht

 1. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
 2. De Klager ontvangt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging dat de Klacht is ontvangen, en informatie over het verdere verloop van de procedure.
 3. Indien nodig wordt Klager om nadere informatie gevraagd.

C. Uitkomst klachtenbehandeling

De Officemanager bericht Klager binnen zes weken na ontvangst van de:

 1. Klacht schriftelijk over de uitkomst van de klachtenbehandeling.
 2. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de hiervoor genoemde termijn met een inhoudelijk oordeel over de Klacht te komen zal Klager schriftelijk worden bericht binnen welke termijn uitkomst over de Klacht zal worden gegeven.

D. Bezwaar

 1. Indien Klager niet tevreden is met de uitkomst van de klachtenbehandeling kan Bezwaar worden gemaakt bij de Raad van Toezicht. Het Bezwaar moet schriftelijk worden ingediend via post of via e-mail. Voorzitter van de Raad van Toezicht is Dhr. Erik Sloot, hij is bereikbaar op sloot.erik@gmail.com.
 2. Het indienen van Bezwaar bij de RvT is mogelijk tot uiterlijk zes weken na de verzenddatum van de uitkomst van de klachtenbehandeling.
 3. In het Bezwaar dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom Klager het niet eens is met de klachtafhandeling.
 4. De RvT bericht Klager binnen zes weken na ontvangst van het Bezwaar schriftelijk of het Bezwaar gegrond dan wel ongegrond is verklaard. Dit oordeel is bindend voor het Jan van Es Instituut. Indien het Bezwaar gegrond is verklaard dan zal de RvT tevens een inhoudelijk oordeel geven over de Klacht dat in de plaats zal treden van de uitkomst van de klachtenbehandeling door het bestuur.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de hiervoor genoemde termijn te reageren op het Bezwaar dan zal Klager schriftelijk worden bericht over de termijn waarbinnen de RvT zal reageren op het Bezwaar.
 6. Klachten en de wijze van afhandeling worden gedurende twee jaar bewaard.

Adresgegevens t.b.v. Klachtenprocedure:

Jan van Es Instituut

t.a.v. Helen van Dongen, office manager

Vorenbroekstraat 65

2242 NV, Wassenaar

T. +31 (0) 70 5112211

M. info@jvei.nl

W. www.jvei.nl

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. RVT 23052011