brief subsidiemogelijkheden versterking netwerken ouderenzorg ZonMw

Beste…,

In het begin van dit jaar hebben wij, samen met het Jan van Es Instituut, een oproep gedaan aan netwerken ouderenzorg om samen met ons een lerend netwerk van lokale netwerken ouderenzorg te vormen. Dat heeft geresulteerd in 5 gehonoreerde aanvragen. Vier netwerken bevinden zich in een ‘starters’ fase en vormen samen een lerend netwerk. Eén netwerk is aangemeld en gehonoreerd voor Fase II. Fase II is bedoeld voor netwerken ouderenzorg die al enige tijd bestaan en zich verder willen professionaliseren.

Voor een impressie van onze ervaringen met de begeleiding van de netwerken uit Fase I zie de link: https://www.qconsultzorg.nl/actueel/integrale-zorg-hoe-sterk-is-het-netwerk

Dit najaar worden beide subsidierondes nogmaals open gesteld. Ik breng dit bericht bij u onder de aandacht, omdat dit voor u wellicht ook kansen biedt. Uw contact gegevens heb ik, omdat u afgelopen jaar een van onze kwaliteitsdagen, intervisies of trainingen heeft gevolgd.

Bent u geïnteresseerd in het professionaliseren van uw netwerk samen met andere netwerken? Samen met het Jan van Es Instituut kunnen we u verder ondersteunen, stuur dan een e-mail naar Sanne.Lubbers@qconsultzorg.nl en we nemen contact met u op.

Wat is de subsidie?

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) stelt twee nieuwe subsidieoproepen open:

–     ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’. Met deze subsidie kunnen netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen samen met een extern adviseur het netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Zodat ouderen met de juiste hulp langer thuis kunnen blijven wonen. De subsidie van €17.500 wordt verstrekt voor het bekostigen van een extern adviseur.

–     ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase II’: Met deze subsidie kunnen netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken samen een uitwerkingssubsidie aanvragen om samenwerking te verbeteren, het netwerk te ontwikkelen en met een actieonderzoeker het zorg- en ondersteuningsaanbod te verbeteren door inhoudelijke onderwerpen uit te werken. Vanuit de subsidie van maximaal € 49.500,- kan personele inzet van de netwerk professionals en de inzet van de actieonderzoeker worden gesubsidieerd.

Wat kunnen wij u hierin bieden?

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Q-Consult heeft daarbij veel kennis van de ouderenzorg alsmede het lerend vermogen van netwerken, het Jan van Es Instituut kenmerkt zich met name door haar eerstelijns kennis en netwerkzorg. Hierdoor hebben wij een goede aanvulling op elkaar en werken wij al langere tijd intensief op diverse thema’s samen, waaronder ouderenzorg.

Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om net als dit voorjaar ook in het najaar tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidies. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. De ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk die met deze vorm hebben gewerkt, hebben aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren. Vanuit zowel Q-Consult Zorg als het Jan van Es Instituut zijn actieonderzoekers beschikbaar die u kunnen begeleiden bij het verbeteren en implementeren van uw ondersteuningsaanbod.

Hoe maak ik aanspraak op de subsidie?

Indien u wilt participeren als één van de partijen in dit lerende netwerk, zouden wij graag met u hierover verder praten. Bij genoeg participanten, kunnen wij u eveneens ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van ZonMw. Over de subsidiemogelijkheden worden door ZonMw op 12 (Fase II) en 24 (Fase I) september een informatiebijeenkomst en een webinar georganiseerd. https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomsten-over-subsidiemogelijkheden-voor-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/

Wij geloven in integratie van zorg en welzijn in de regio’s om uiteindelijk te komen tot een gezondere populatie! Mocht u vrijblijvend met ons willen afspraken hoe wij een dergelijk traject voor ons zien, horen wij dat graag (sanne.lubbers@qconsultzorg.nl).

Mede namens Marc Bruijnzeels,

Met vriendelijke groet,

Sanne Lubbers

Consultant

sanne.lubbers@qconsultzorg.nl

06 520 47 936