Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan ‘Jan van Es Instituut (‘JVEI’) opgedragen en door ‘JVEI’ aanvaarde werkzaamheden in de meest ruime zin des woords, tenzij anders is aangegeven of met de opdrachtgever anders is overeengekomen.
 2. Een opdracht wordt eerst geacht te zijn aanvaard na schriftelijke opdrachtbevestiging door ‘JVEI’ dan wel, bij gebreke waarvan, nadat met de aan haar opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang is gemaakt.
 3. Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op door ‘JVEI’ schriftelijk bevestigde opdrachten zonder dat hieraan een offerte is voorafgegaan.

Artikel 2 – Offertes en opdrachtuitvoering

 1. Offertes en opdrachtbevestigingen van ‘JVEI’ zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie die hij voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt.
 2. In het geval de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden is aangegeven. Daarbij is de tenaamstelling van de offerte, opdrachtbevestiging of declaratie niet van belang.
 3. De opdracht zal uitgevoerd worden vanuit een onafhankelijke opstelling, waarbij ‘JVEI’ zich zal inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Met de opdrachtgever zal over de wijze waarop de opdracht uitgevoerd wordt, overlegd worden.

Artikel 3 – Honorarium en kosten van de opdracht

 1. Met betrekking tot het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt in de offerte of opdrachtbevestiging aangegeven of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten.
 2. Tussentijdse wijzigingen van kosten zal in de kostenvergoedingen worden doorberekend.

Artikel 4 – Duur en beëindiging van de opdracht.

 1. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de tijd benodigd voor de vervulling van de opdracht slechts bij benadering bepaald. Op verzoek van opdrachtgever kan een tijdsplanning van de te verrichten werkzaamheden worden overeengekomen.
 2. De opdracht geldt als beëindigd op het moment dat de eindafrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. Tenzij de opdrachtgever binnen dertig dagen na ontvangst van de eindafrekening heeft medegedeeld deze niet te accepteren wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Indien ‘JVEI’ door overmacht belemmerd wordt in de uitvoering van de opdracht heeft zij het recht zich onder kennisgeving hiervan aan de wederpartij, ontslagen te rekenen van verdere uitvoering en wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ontbonden te zijn.

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

 1. Indien partijen de oorspronkelijke overeengekomen aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht tussentijds besluiten te wijzigen, vindt tijdig overleg plaats over een eventuele bijstelling van de tijdsplanning indien deze was overeengekomen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt zal ‘JVEI’ dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever melden.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden.

 1. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 3 genoemd, worden periodiek in rekening gebracht zoals aangegeven in offerte of opdrachtbevestiging. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na declaratiedatum.
 2. Indien betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn achterwege is gebleven en een nadien door ‘JVEI’ verzonden betalingsherinnering binnen de daarbij gestelde termijn evenmin tot betaling heeft geleid, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is hij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd. In dat geval is ‘JVEI’ gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot de opdrachtgever het door hem verschuldigde heeft betaald, hetzij de opdracht voortijdig te beëindigen. In laatstgenoemde situatie is artikel 7 lid 5 van toepassing.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is of anderszins tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, komen zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening.

Artikel 7 – Voortijdige beëindiging van de opdracht

 1. Elk der partijen heeft het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. Deze beëindiging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij bekend te worden gemaakt, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht zal worden genomen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Ingeval van voortijdige beëindiging van de opdracht is opdrachtgever verplicht aan ‘JVEI’ te voldoen: het honorarium naar de stand van de werkzaamheden, de gemaakte kosten en, voor zover van toepassing, de kosten voortvloeiend uit verplichtingen die ‘JVEI’ ten tijde van de voortijdige beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de verdere invulling van de opdracht.
 3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet eventuele aanspraken van de zijde van ‘JVEI’ op vergoeding van schade die zij door een onregelmatige beëindiging van de opdracht mocht leiden.
 4. Ingeval van beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever wegens door ‘JVEI’ gepleegde wanprestatie heeft de opdrachtgever het recht van ‘JVEI’ vergoeding te vorderen van rechtstreekse schade die hij door de beëindiging lijdt. Het bepaalde in artikel 9 is alsdan van overeenkomstige toepassing.
 5. Ingeval ‘JVEI’ de opdracht beëindigt wegens wanprestatie van de opdrachtgever, is deze, naast de kosten zoals genoemd in lid 2, ook de rechtstreekse schade die ‘JVEI’ door de beëindiging lijdt, te voldoen.
 6. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Het in lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtgever in één der hier genoemde omstandigheden is komen te verkeren en om die redenen de opdracht beëindigt.

Artikel 8 – Geheimhouding

‘JVEI’ verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de opdrachtgever, waarvan ‘JVEI’ door het vervullen van de opdracht kennis neemt. ‘JVEI’ zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. ‘JVEI’ is alleen aansprakelijk voor rechtstreekse schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen van de eisen met betrekking tot zorgvuldigheid en deskundigheid die aan ‘JVEI’ in het kader van de desbetreffende opdracht mogen worden gesteld. ‘JVEI’ is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 2. De door ‘JVEI’ te vergoeden schade per opdracht is beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium, met dien verstande dat bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de te vergoeden schade beperkt blijft tot het declaratiebedrag van de laatste zes maanden voor een eventuele ingebrekestelling door opdrachtgever.
 3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op grond van dit artikel dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade en uiterlijk binnen één jaar na afronding van de opdracht kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht zijn rechten te hebben verwerkt.

Artikel 10 – Toepasselijk recht, Geschillen

 1. Op alle offertes en opdracht van ‘JVEI’ is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle tussen ‘JVEI’ en de opdrachtgever gerezen geschillen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter, waarbij ‘JVEI’ zich het recht voorbehoudt de opdrachtgever in rechte aan te spreken in het land van herkomst van de opdrachtgever.

Algemene-Voorwaarden-JVEI